Catom Jaarverslag 2022 NL

Jaarverslag Catom B.V.

Catom B.V.

JAARVERSLAG 2022

Catom B.V.

JAARVERSLAG 2022

INHOUD

1. Profiel

6

2. Missie en visie

12 20 30 49

3. Strategie

4. Bestuursverslag 5. Jaarrekening

50 50 52 54 56 86 86 88 88

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde balans per 31 december 2022 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2022 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2022

Toelichting op de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening

Enkelvoudige jaarrekening Balans per 31 december 2022 Winst-en-verliesrekening over 2022

Toelichting op de balans en winst-en-verliesrekening 6. Overige gegevens en Controleverklaring van

98

onafhankelijke accountant Colofon

108

Catom B.V.

2006

2007

2008

2010

2009

Aankoop op veiling van twee tankstations; een Shell station aan de A27 en een Esso station aan de N31.

Spectaculaire groei in wholesale.

Overname van Oliecentrale Nederland, distributeur van Shell smeermiddelen en brandstoffen voor de zakelijk markt.

Catom wint Gouden Gazelle

voor Noord-Brabant in de categorie grote bedrijven (omzet > 30 miljoen euro).

2

2013

2014

2015

2016

2017

2011 2012

Overname van 33 tankstations van Kuwait Petroleum

Nieuwe look en feel bij OK stations. Acquisitie 3 tankstations van Kuwait Petroleum. Alle trucks worden in eigen beheer genomen.

Verwerving van vier nieuwe tankstation locaties waarvan drie

Overname Tamoil Direct landhandel, Van Scherpenzeel landhandel, 7 tankstations.

Overname 2 resellers, 3 tankstations binnenland, 1 tank station buitenland.

Nederland B.V. met een gezamenlijke omzet van bijna 100 miljoen euro.

nieuwbouw. Overname Stacey Olieproducten B.V.

3

2018

2019

2020

2021

2022

Overname 2 bunker leveranciers, 2 resellers, 8 tankstations binnenland.

Overname 1 bunker smeerolie leverancier, 2 resellers, 8 tankstations binnenland.

Overname 1 reseller, 11 tankstations binnenland. Project aanscherping design en bouwprocessen bemande en onbemande OK tankstations, OK Café.

Overname oliehandel Rijmar B.V. inclusief

Overname Slurink Bunkerstations, met 6 bunkerstations op

7 tankstations, uitgebreide investeringen in bestaande tankstation netwerk en 8 tankstations binnenland aan het netwerk toegevoegd.

verschillende vaarroutes in Nederland en toevoeging 7 nieuwe tankstations aan het OK netwerk.

4

1

Profiel van de onderneming

Catom is een snel groeiende onderneming in handel, distributie en verkoop van

brandstoffen en smeermiddelen. Het bedrijf richt zich op drie hoofdactiviteiten in het

downstream segment van de oliemarkt: groothandel (wholesale), verkoop via een

netwerk van trucks aan de eindgebruiker in de zakelijke markt op het land (reselling),

verkoop via een eigen vloot van bunkerboten en bunkerstations aan de eindgebruiker

in de zakelijke markt op het water (reselling) en exploitatie van tankstations met shop

(retail). Groothandel en reselling vormen het grootste deel van de omzet met daarbij een

sterke ontwikkeling van de retail volumes. In reselling is Catom marktleider in Nederland

en de ambitie is om deze situatie ook in de andere twee hoofdactiviteiten te bereiken.

7

omzet (m euro)

Ebitda (keuro)

Catom werd opgericht in 1998 door twee ondernemers met grote ervaring in de olie-industrie. Sinds de oprichting is het bedrijf explosief gegroeid door zowel overnames als autonome groei. In 2022 bedroeg de omzet 1,4 miljard euro, een forse stijging ten opzichte van 2021. Catom heeft een gezonde groei gerealiseerd in vrijwel alle business lines en daarbij een bovengemiddelde bruto-marge bijdrage gerealiseerd met onderliggend positieve ontwikkelingen. Catom zit boven op de markt en kan alert reageren op kansen en bedreigingen. Catom heeft zijn hoofd

kantoor in Breda, en zes regionale verkoopkantoren in Staphorst, Arnhem, Roermond, Heino, Tholen en Lelystad. Sinds 1 november zijn daar de 2 hoofd vestigingen van Slurink in Dordrecht en Lobith aan toegevoegd.

8

net profit (keuro)

personeel

Catom PDM is de handelsnaam waaronder alle groothandelsactiviteiten plaatsvinden. De reselling vindt plaats in OK Oliecentrale – over land – en OK Marine – over water – en richt zich op verkoop- en distributie van olie- en smeermiddelen in de business-to business markt. In 2022 voegen we met de samenwerking met Slurink een welgeves tigde naam toe aan het netwerk op het water met moderne bunkerpunten in heel Nederland, waarbij service, kwaliteit en veiligheid centraal staan. Tankstations worden geëxploiteerd onder de merknaam OK en gekenmerkt door een modern strak design. Voor de shops bij tankstations is een vernieuwende en zeer succesvolle eigen

retail formule ontwikkeld onder de merk naam ShopPoint. In totaal heeft de onderneming ultimo boekjaar 653 mede werkers, omgerekend 382 medewerkers in fte.

10

2

Missie en Visie

Missie

Visie

Catom wil een leidende rol spelen in het downstream segment van de Nederlandse oliemarkt door het leveren van energie voor iedereen. Hierbij staat de klant centraal in combinatie met scherpe prijzen en een hoog serviceniveau. Catom betrekt deze energie vanuit een onafhankelijke inkoop positie bij conventionele brandstof- en hernieuwbare brandstof leveranciers. De 4 bedrijfsonderdelen Catom PDM, OK Oliecentrale, OK Marine en OK Retail staan in verbinding en zijn samen sterker dan de elementen alleen.

Catom gelooft in de kracht van klantoriën tatie. Zowel de eigen organisatie als de handelsondernemingen en tankstations zijn gericht op hoge servicebeleving bij de klant en scherpe prijzen. Bij alle verkoop momenten is die specifieke klantcultuur van Catom herkenbaar. Catom onder scheidt zich daarmee van de traditionele aanbieders. Catom wil zich als bedrijf voortdurend blijven ontwikkelen en daarmee het markt leiderschap verwerven in de segmenten waarin de onderneming actief is. Deze ambitie wil zij realiseren door autonome groei in combinatie met acquisities. Catom wil kansen benutten die enerzijds ontstaan doordat de grote oliebedrijven onderdelen willen afstoten, en anderzijds doordat

13

kleinere (familie)bedrijven, zowel olie handelaren als eigenaren van kleinere ketens tankstations, hun bedrijf willen verkopen. Met name in dat laatste segment heeft Catom de laatste jaren het aantal bewe gingen en daarmee kansen zien toenemen. Door haar omvang en de professionele wijze waarop de overnames worden geïmplementeerd en waar mogelijk snel geïntegreerd, met respect voor alle stake holders van het overgenomen bedrijf, is Catom een betrouwbare gesprekspartner en een aantrekkelijke partij voor bedrijven die zo’n stap overwegen. De expansie zal primair gericht blijven op de Nederlandse markt. Er zijn voldoende kansen. Catom heeft bewezen een explosieve groei te kunnen managen. Om verdere expansie professioneel aan te sturen investeert Catom

in haar management en haar personeels- en informatiesystemen. De organisatie van Catom is compact en doelgericht met een sterke focus op kostenbeheersing. Mede werkers worden gestimuleerd door grote mate van verantwoordelijkheid en kansen tot persoonlijke ontwikkeling en groei. Catom heeft een duurzaamheidsbeleid waarbij de mens en energie centraal staat. Dit resulteert in een actief beleid om naar zo hoog mogelijke duurzame inzetbaarheid te streven voor de medewerkers. Verder is het bedrijf innovatief in een breed scala aan bio brandstoffen. De kernwaarden van Catom en haar mede werkers zijn toewijding, ambitie, flexibili teit, innovatie en ownership. De organisatie is leergierig en heeft de wil om elk jaar beter te worden in zowel prestaties naar de klant als in resultaten. Veiligheid van mensen en omgeving is een eerste prioriteit bij alle handelingen.

15

Eenzaamheid op zoek naar verbinding

De operatie van Catom kent veel terug kerende processen, herhalingen van opeen volgende handelingen, dag in, dag uit. Catom heeft veel oog voor het detail van deze dagelijkse operatie, en ziet iedere herhaling als een kans om de processen te verbeteren. Het bedrijf verwerkt jaarlijks honderd duizenden orders, welke vervolgens binnen 24 uur geleverd en gefactureerd worden. Daarnaast vinden er jaarlijks ruim tien miljoen kassa transacties plaats op haar tankstations. Aandacht geven aan de details van deze dagelijkse operatie is daarom een vereiste. Door ieder element in deze keten van handelingen voortdurend, bij iedere her- haling, te bekijken en te analyseren, en vervolgens op zoek te gaan naar verbete ringen, wordt er gestreefd naar een perfect totaalbeeld. Catom heeft de intentie om deze perfectie te bereiken en de weg ernaartoe is een creatief proces, dag in, dag uit. De medewerkers worden daarom aangemoedigd om ook als zodanig naar het arbeidsproces te kijken.

kunstenaar. Ook die heeft liefde voor detail en streeft naar perfectie. In dit jaarverslag staan werk en inspiratiebronnen van de kunstenaar Frank van Hemert centraal, als voorbeeld voor het streven naar diezelfde perfectie. In het veelzijdige oeuvre van Frank van Hemert staat vaak het menselijke bestaan centraal. Hij refereert veelvuldig naar diepe menselijke emoties en schuwt grote thema’s zoals leven en dood, afzondering en een zaamheid, maar ook passie en overgave niet. In de serie Eenzaamheid op zoek naar verbinding stelt Van Hemert de eenzaam heid van het individu centraal. Het is de mens zelf die uiteindelijk alleen in de wereld verkeert en individueel verantwoordelijk is voor zijn daden. Met het kunstwerk Measuring my life – echoes and calls houdt Van Hemert ons in wezen de spiegel voor. Binnen een bedrijf als Catom dragen de juiste individuele menselijke verbindingen te samen, sterk bij aan de kwaliteit van het collectief. Daarnaast past het in de visie van het bedrijf om deze kernkwaliteit ook gericht naar buiten toe uit te dragen.

Frank van Hemert, Echoes and calls uit de serie Measuring my life , 2014, mixed media op papier, 155 x 145 cm

Dit creatieve proces is in zekere zin ver gelijkbaar met het werk van een beeldend

17

Frank van Hemert, Eenzaamheid op zoek naar verbinding uit de serie Measuring my life , 2014, mixed media op papier, 276 x 1.000 cm (9-luik)

18

3

Strategie

Strategie

De strategie van Catom richt zich op zowel autonome groei als groei door acquisities; de zogenoemde buy and build strategie. Catom voorziet substantiële verschuivingen in het downstream segment van de Neder landse oliemarkt. Grote oliemaatschappijen zoals Shell, Exxon, Total en BP, de zoge naamde ‘majors’, richten zich meer en meer op de upstream activiteiten (de exploratie en productie van olie) en zoeken naar mogelijkheden om de downstream activi teiten (marketing, distributie en verkoop) af te stoten. Tegelijkertijd worstelen kleinere spelers in de markt met hun toekomstscenario’s, onder ander omdat marges in dit deel van de markt onder druk staan, of door opvol gingsproblematiek, en kiezen er steeds vaker voor hun handelsactiviteiten en tankstations te koop aan te bieden. In die consolidatieslag speelt Catom een actieve rol. Catom is in een positie om die activiteiten over te nemen en om klanten te werven die als gevolg van de verschui vingen voor een nieuwe leverancier kiezen. Catom heeft vooral belangstelling voor handel-, verkoop- en distributie activiteiten en de tankstations.

De herschikking van de downstream markt zal zich naar verwachting in de komende jaren in Nederland voltrekken. Catom ziet daarom in de komende jaren veel moge lijkheden voor verdere groei en kansen voor verdere overnames in de Nederlandse markt. Voor elk van de drie kernactiviteiten wordt een toegespitste strategie gevolgd die past bij de specifieke marktomstandigheden en kansen binnen dat segment. Bij de wholesale activiteiten zal de groei vooral autonoom zijn. Catom onderscheidt zich met scherpere prijzen en een hoger serviceniveau, waardoor nieuwe klanten kunnen worden toegevoegd. Door de groei in de afgelopen jaren hebben de wholesale activiteiten een zodanige omvang dat ook acquisities de groei kunnen versterken. Cruciaal bij acquisities is het hoge en onderscheidende niveau van service en kwaliteit te waarborgen om klanten van de overgenomen partij duurzaam te binden. Wholesale

In 2022 is een succesvol vervolg gegeven aan de initiatieven om de eigen voorraad

21

Wholesale

Reselling

Retail

positie te vergroten en meer zelf de regie te nemen bij de logistiek van de brand stoffen. De verwachting is dat dit in 2023 verder wordt uitgebouwd. Opslagcapaciteit en het houden van een eigen voorraad in conventionele- en hernieuwbare brandstoffen, biedt strate gische onafhankelijkheid en meer flexibi liteit en daardoor een betere service en dienstverlening aan de klant.

bedrijven actief. De uitdaging is om hier tussen interessante partijen te vinden die kijken naar samenwerkingsverbanden of bereid zijn om hun bedrijf aan Catom te verkopen. Het is de ambitie om de huidige marktpositie, met een marktaandeel van zo’n 20 procent gebaseerd op duizenden actieve klanten, met in totaal 324 miljoen liter brandstoffen en meer dan 6 miljoen liter smeerolie, in de komende jaren verder uit te bouwen.

Reselling

Retail

De markt van de reselling activiteiten is een 100% verdringingsmarkt met als logisch gevolg dat de groei vooral door overnames zal worden gerealiseerd. Op deze markt is een groot aantal kleinere

De groeistrategie voor de retail activiteiten is eveneens vooral gericht op acquisities en ook nieuwbouw.

22

Catom versterkt TOP-5 positie in de Nederlandse WHOLESALE markt, onder andere door

MEER EIGEN VOORRAAD, en een ONAFHANKELIJKER INKOOPPOSITIE.

MARKTLEIDERSCHAP in RESELLING verder uitgebouwd. Versnellen CONSOLIDATIESLAG

in reseller’s markt biedt KANSEN voor verdere groei.

Het volume in RETAIL STEEG MET 31%. Aantal STATIONS +7.

Na de succesvolle lancering van de bemande formule OK ShopPoint heeft de organisatie de formules in 2022 verder uitgerold en dit op vlakken zoals bouw en shop verder gestandaardiseerd. Al onze nieuwe en of te verbouwen tankstations willen we een gelijke uitstraling geven en het merk OK duidelijk en herkenbaar op de kaart zetten in heel Nederland. Dit is voor klanten te zien in elementen als de luifel, de pompen, het shop exterieur, de OK Shop en het OK Café. Ook in deze divisie spelen de ontwikke lingen zowel aan de boven- als aan de onderkant van de markt een rol. De majors gaan naar verwachting op den duur een groot deel van hun tankstations verkopen, de kleinere spelers met één of een beperkt

aantal stations, denken na over de conti nuïteit en overwegen hun station(s) te verkopen. In de afgelopen jaren is Catom voor beide kanten van de markt een serieuze partner gebleken.

Financiering

De onderneming is zeer geïnteresseerd in overnames en kan die in de praktijk finan cieren vanuit de aanwezige financierings structuur.

23

Wholesale (groothandel)

Management

Bijna de helft van de omzet van Catom wordt gerealiseerd door groothandel in benzine, diesel, gasolie GTL, HVO, diesel met een percentage biobrandstoffen en petroleum door dochteronderneming Catom Distribution onder de handelsnaam Catom PDM. Catom PDM koopt deze bulk producten in op de open markt en verkoopt aan oliehandelaren, tankstations van kleine zelfstandige ketens en individuele tank stationhouders in Nederland. Dagelijks worden op basis van marktontwikkelingen de verkoopprijzen vastgesteld en aan de klant gecommuniceerd. Klanten van Catom kunnen met een speciale pas naar behoefte producten laden bij vrijwel alle depots in Nederland. Ook belevert Catom via deze groothandel de eigen reselling activiteit en tankstations. Catom onderscheidt zich van andere spelers in deze markt door grotere flexibiliteit en kosten efficiency. Door bundeling van brandstofvolumes worden scherpe prijzen

gerealiseerd voor klanten. Met ruim 90 afnemers en een volume van ruim 1.001 miljoen liter brandstof per jaar – inclusief de eigen reselling en retail volumes – hebben de groothandelsactiviteiten van Catom een marktaandeel van 5-10%. Catom PDM is sinds de oprichting in 1998 actief in deze markt en heeft de huidige marktpositie voor een groot deel door autonome groei bereikt. Catom heeft door middel van lange termijn contracten een inkooppositie op vrijwel alle depots in Nederland. De onderneming heeft daarnaast eigen voorraadlocaties; op een eigen depot in ’s-Hertogenbosch en op meerdere depots op andere locaties in het land wordt opslagcapaciteit gehuurd. De onderneming beschikt over een accijns vergunning, en expertise op het gebied van Bio brandstoffen, wat voorwaarden zijn om concurrerend deel te kunnen nemen aan de handel in deze commodity markt.

Jan Willem Westerhuis (1961) Oprichter en directeur van Catom, studeerde bedrijfskunde en begon zijn loopbaan bij Esso Benelux in Breda. Hij is elf jaar voornamelijk actief geweest in de downstream activiteiten bij Esso. In deze periode ontmoette hij Rik de Leeuw den Bouter, met wie hij in 1998 Catom oprichtte.

24

Reselling

De activiteiten over water worden uitge oefend in een aparte dochteronderneming, OK Marine, vanuit kantoren in Lelystad en Tholen. Met ingang van 3 november 2022 is hier de Slurink Groep aan toegevoegd. Al ruim anderhalve eeuw is de naam Slurink verbonden met de binnenvaart. Wat eind 1800 begon met Pouwel Slurink in Zwart sluis is uitgegroeid tot een netwerk van 6 moderne bunkerstations met 14 bunker schepen in heel Nederland. Slurink is een begrip en een van de grootste en meest professionele partijen in de waterhandel. OK Oliecentrale en OK Marine onderschei den zich door het serviceniveau. Beide hebben een professionele en klantgerichte organisatie met 24/7 service. De verkoop staf heeft kennis van zaken en adviseert klanten over complexe raagstukken op het gebied van logistiek over land en water, smeerschema’s, onderhoud en product eigenschappen. Vanuit de locatie in Heino worden in eigen beheer diensten en

Reselling is de verkoop van brandstoffen en smeermiddelen aan de groot-, midden- en kleingebruiker in de zakelijke markt. Met een marktaandeel van ruim 20% is Catom marktleider in dit segment. Tot en met 2017 concentreerden de reselling activiteiten zich vrijwel volledig op het land, met klantsegmenten als agrarische bedrijven, lokale en regionale overheden, nutsbedrijven, bouwondernemingen, garages en transportbedrijven. Onder de vlag van OK Marine bedienen we klanten op het water in de ‘natte’ aannemerij, de scheepvaart, en de cruisevaart. Dochteronderneming OK Oliecentrale is de grootste distributeur van Shell smeermid delen in Nederland en daarnaast ook onder het merk OK actief in de reselling markt op het land. Het bedrijf heeft regionale ver koopkantoren in Arnhem, Heino, Breda, Roermond en Staphorst.

25

producten KIWA gecertificeerd, inclusief de installatie van stationaire brandstof tanks en het keuren en onderhouden van mobiele brandstoftanks. Voor transport van brandstof en AdBlue in de reselling markt heeft OK Oliecentrale 71 vrachtwagens in gebruik, alle volledig in eigendom. OK Marine heeft een vijftal eigen schepen met de Bataviahaven in Lelystad als 1 van onze OK Marine locaties. De pleziervaart kan daar terecht om diesel of GTL te tanken en op het kantoor is de binnendienst dagelijks druk bezig om alles administratief in goede banen te leiden. Onze bunkerboten, “de Bartjes” varen dagelijks uit om ook de binnenvaart van onze diesel en smeerolie te voorzien. Met de overname van Slurink voegen we de bunker locaties Dordrecht, Zaltbommel,

Amsterdam, Hansweert, Lobith (Tolkamer) en Vlissingen toe, waar de “de Zwaantjes” dagelijks de klanten in de binnenvaart en de visserij bedienen. Van zowel de OK als de Shell smeermid delen heeft Catom een eigen voorraad om adequaat en tijdig te kunnen leveren aan haar klanten. De opslag en de warehousing gebeuren deels in eigen beheer. Een deel van de opslag en warehousing, in samen hang met de distributie naar de eindklant, is uitbesteed aan een tweetal professionele dienstverleners (een voor verpakt, een voor bulkproducten). De regie van de gehele operatie ligt in handen van OK mede werkers, met een scherpe focus op klant tevredenheid (vandaag besteld, morgen in huis).

26

Retail

Hendrick Staetsweg. Ook in het jaar 2023 gaat het weer goed met de retail activiteiten en lopen er diverse biedingen. Naast de stations activiteiten gaat het ook goed met de tankpassen, de groei van de pasklanten neemt verder toe door het toevoegen van acceptatie op het Tango netwerk. Ook het accepteren van passen van derden wordt verder uitgebreid, er is een groeiende interesse in OK als partner voor tankpas uitgevers door de kwaliteit van het netwerk. ShopPoint In 2022 lag de focus op het OK Café concept. Dit nieuw ontwikkelde concept heeft een eigen, herkenbare uitstraling en biedt een assortiment van A-merken met de beste koffie, heerlijkste koeken en snacks en in sommige gevallen een assortiment van

OK tankstations OK heeft een lange geschiedenis in

Nederland. In de jaren 50 van de vorige eeuw werd het van oorsprong Zweedse merk in Nederland geïntroduceerd en is sinds 2004 eigendom van de Catom groep. Sinds 2006 is Catom bezig het merk OK in de markt van tankstations weer op de kaart te zetten en sindsdien is het aantal stations ieder jaar gegroeid. Per eind 2022 vallen er landelijk 93 tank stations onder de retail activiteiten, waarvan 87 volledig onder de eigen exploitatie. Van de 93 totaal zijn 54 bemand en voorzien van een moderne shop, de overige 39 zijn onbemande locaties. In de groei van 2022 zit onder andere de tankstation Scheiwijk aan de A27 en tankstation Rotterdam

27

Catom is sinds 2004 eigenaar van het OK merk in Nederland. Het van oorsprong Zweedse merk is hier aanwezig vanaf het midden van de vorige eeuw. Van oudsher afkomstig uit de coöperaties (o.a. Cebeco) heeft OK een vertrouwde naam als leverancier van brand stoffen en smeermiddelen in het agrarische en aangrenzende segmenten. Dankzij de investeringen van Catom in state-of-the-art tankstations groeit het marktaandeel en de merkbekendheid de laatste jaren in de retail sterk. Het merk OK wordt steeds zichtbaarder in Nederland. Zowel op en rond de tankstations, als online en tijdens diverse (sport) evenementen. Diverse campagnes zijn ingezet om de naamsbekendheid van OK te versterken. Gericht op (potentiële) klanten, maar ook op (toekomstige) medewerkers, bijvoorbeeld met de introductie van www.werkenbijok.nl. Het hoofdsponsorschap van NAC krijgt dit jaar steeds meer vorm en impact. En met onze aanwezigheid bij de Formule 1 en Porsche Supercup in Zandvoort en het OK Junior Dutch Open golftoernooi zetten we grote stappen op het gebied van relatiemarketing.

dagelijks vers bereide broodjes. Voor 2023 zal de focus liggen op de verdere uitrol van het OK Shop concept en category management. De kernwaarden van OK Retail zijn klant vriendelijkheid, rust, ruimte, hygiëne, sfeer en assortiment en worden bij al deze activiteiten goed bewaakt.

Ook het onbemande OK Express concept met wasboxen is een succes en wordt ook in 2023 verder uitgebreid. Op dit moment lopen er bij diverse stations projecten om uit te breiden met de onbemande wasboxen.

28

4

Bestuursverslag

Algemene informatie

Sinds de oprichting van het bedrijf in 1998 is er steeds sprake geweest van groei in de activiteiten en resultaten van Catom, zowel door overnames als autonoom. Het jaar 2022 is afgesloten met een record afzet en een bijhorende record omzet van € 1,4 miljard. In een jaar dat wordt gekenmerkt door een wereldwijde onbalans tussen vraag en aanbod van brandstoffen heeft Catom een gezonde groei gerealiseerd in vrijwel alle business lines. De volume groei in de wholesale eigen depots en retail, zowel de brandstof- als shopomzet, zijn goede stappen. In de business-to-business op het land daalden de brandstofvolumes licht, en zijn de smeerolie volumes licht hoger. Ook in dit verslagjaar is weer een aantal overnames gerealiseerd. Centraal hierbij staat de samenwerking met Slurink Bunker- stations. Met het toetreden van Slurink Holding tot de Catom groep breiden we de OK Marine activiteiten aanzienlijk uit en

versterken we hiermee onze kernactivitei ten. Naast de groei van het aantal tankstations is er ook in 2022 significant geïnvesteerd in de kwaliteit van het netwerk, met de bouw en verbouw van tankstations, al dan niet met het nieuwe full service OK Café concept. In het boekjaar 2022 hebben een aantal juridische fusies plaats gevonden en zijn de BV’s, BEC ‘t Gooi, Witvoet Tankstation, Van Wifferen, L. van den Heuvel aardoliepro dukten, Stacey Olieproducten en Dutchoil samengevoegd met OK Oliecentrale BV. De internationale (ruwe) oliemarkt wordt gekenmerkt door een volatiel karakter. De lokale markten van finished products heb ben weliswaar hun eigen dynamiek, maar worden hierdoor in de regel toch meege zogen. In 2022 hebben prijs fluctuaties een significante impact op onze business. Enerzijds een verdubbeling van de inkoop prijzen van fuels met een sterke stijging in

31

de eerste 3 kwartalen van het jaar en een forse correctie in het 4de kwartaal met als resultaat een stijging van de omzet en een positief effect op de bruto marge. Ander zijds een negatieve impact op de kosten van het verbruik van eigen transport en energieverbruik op de tankstations. Catom zit boven op de markt en heeft alert gerea geerd op zowel de kansen en bedreigingen van de marksituatie in 2022. Het continue verbeteren van de IT omge ving en verder professionaliseren van bedrijfsprocessen is een belangrijke pilaar in de strategie van Catom. De uitrol van een nieuw ERP systeem voor de retail activiteiten en de investering in Retail Asset Management software zijn hier sterke voorbeelden van. Ook blijven we investeren in Business Intelligence waarbij bij het proces van ruwe data naar business informatie steeds meer tot relevante stuurinformatie en business inzichten leidt. IT Governance staat ook op agenda waar vooruitgang is geboekt om relevante veranderingen, gedreven door business cases en input van gebruikers, in het ERP op een gestructureerde wijze te implemen

teren. De security van de IT omgeving van Catom blijft een speerpunt en heeft in 2022 wederom de juiste focus gekregen. Het percentage PDF facturatie is opnieuw gestegen naar inmiddels 92% (89% in 2021). Door het opnieuw verder uitbouwen van het retail-netwerk, de overname van Slurink en het verder ontwikkelen van de interne organisatie is het aantal perso neelsleden verder toegenomen. Per saldo steeg het aantal medewerkers van 338 FTE (2021) naar 382 FTE (2022). Per einde 2022 waren 653 mensen werkzaam bij Catom. De strategie van Catom richt zich op verdere groei, zowel autonoom als door acquisities. Catom wil leiderschap verwerven in alle segmenten waarin de onderneming actief is. In 2022 zijn de missie en visie van Catom verder aangescherpt en breed gecommu niceerd met de medewerkers. Catom is statutair gevestigd in Breda en houdt kantoor aan de Verlengde Poolseweg 32 te Breda. Alle groepsmaatschappijen zijn 100% eigendom van Catom. In 2022 hebben mutaties in de directie plaats

32

Detail van Eenzaamheid op zoek naar verbinding uit de serie Measuring my life

33

34

gevonden en hiermee samenhangend hebben zich wijzigingen voorgedaan in de eigendomsverhoudingen. Catom en haar groepsmaatschappijen zijn voornamelijk actief op de Nederlandse markt. Nagenoeg 100% van de omzet wordt in Nederland gerealiseerd.

10,7% (2021: 11,3%). De liquiditeitsratio is 62% (2021: 70%). De liquiditeit is mede geborgd middels de kredietfaciliteit. De financiële cijfers betreffen het boekjaar 2022, dat parallel loopt aan het kalender jaar.

Omzet en resultaat

Investeringen

De omzet in geld steeg in 2022 met 40,5% naar € 1,4 miljard. Het volume motorbrand stoffen steeg met 3,7%. Het volume smeer olie steeg met 7,9%. Het bruto omzetresul taat (omzet minus inkoopwaarde van de omzet) steeg met 72,1%. Met deze omzet en marge is een EBITDA geboekt van € 28.183.601 en een groeps resultaat voor belasting van € 19.267.789. Het balanstotaal is gestegen naar € 244 miljoen. De solvabiliteit is uitgekomen op

De investeringen in immateriële en mate riële vaste activa gedurende 2022 bedroe gen € 8.341.479 (2021: € 27.557.320). Hiervan was € 6,5 miljoen (2021: € 15,5 miljoen) voor de overname en verbetering van tankstations. Verder werd geïnvesteerd in overnames, rijdend en varend materieel, soft -en hardware en overige installaties. In 2023 zal de onderneming naar verwach ting investeren in overnames, in varend en rijdend materieel, soft -en hardware en

< Detail van Eenzaamheid op zoek naar verbinding uit de serie Measuring my life

35

Ontwikkelingen

installaties. Naar het zich laat aanzien kun nen deze investeringen met de huidige financiering worden gedaan.

Wholesale De kernactiviteit wholesale – Catom

Distribution B.V., handelsnaam Catom PDM – speelt zich af in een dynamische markt met een grote prijsvolatiliteit. De prijzen op de internationale markt fluctueren sterk per dag en steeds meer ook gedurende de dag. Catom gaat mee in deze ontwikkeling door meerdere malen per dag de prijzen te variëren. Het inkoopgedrag van klanten wordt sterk door prijs gedreven. Catom speelt hier kort op de bal op in. Door het versterken van haar supply proces, en daarmee ook haar mogelijkheden om biobrandstoffen bij te mengen, is Catom erin geslaagd haar concurrentiepositie in deze markt te verbeteren. In het verslagjaar heeft dit geleid tot een stijging in het volume op eigen depots in dit wholesale segment, het grootste segment van Catom, met 10,2%.

Financiering

De investeringen in 2022 zijn deels uit eigen middelen gefinancierd. De totale krediet faciliteit bedraagt € 143,3 miljoen. De kas stroom uit operationele activiteiten is ge daald van € 43.149.139 naar € -5.970.837, voorraad en werkkapitaal effecten samen met de investerings- en financierings activiteiten leiden tot een daling met € 31,6 miljoen van de geldmiddelen. De financieringsstructuur is in november 2022 gewijzigd. De aanpassing en uitbrei ding van de bestaande overeenkomst is bereikt met de bestaande Nederlandse bankinstellingen. De overeenkomst geeft een ruimere kredietmogelijkheid tegen voor de onderneming gelijkwaardige voorwaarden.

36

Catom behoort tot de vijf grootste spelers in de Nederlandse wholesale markt en ziet kansen voor verdere groei in dit segment. Naar verwachting zullen de grote olie maatschappijen, de zogenaamde majors, op termijn deze markt verlaten om zich meer te richten op de upstream activiteiten. Reselling In de reselling divisie – de wederverkoop van brandstoffen en smeermiddelen door OK Oliecentrale B.V. – daalde het volume motorbrandstoffen 0.8%. Het volume smeerolie steeg met 7,9%. In een licht dalende markt wist Catom zijn marktleider schap in reselling te versterken. In het 4 de kwartaal heeft Catom met de overname van Slurink Holding de positie op zowel de brandstoffen- als smeermiddelenmarkt en onze landelijke dekking binnen de scheep vaart verbeterd. Dit is in het kader van beschikbaarheid en snelheid een groot voordeel voor zowel onze als Slurink’s klanten. Met een team van zo’n 60 mede werkers zijn zij verantwoordelijk voor bunkerstations in Amsterdam, Dordrecht,

Hansweert, Lobith, Vlissingen en Zaltbom mel. Naast deze zes bunkerpunten beschikt Slurink over een behoorlijk aantal bunker boten en een eigen tanker die het gasolie transport voor Slurink Bunkerstations verzorgd. Hiermee en met een efficiënte en zeer veiligheidsbewuste operatie blijft Catom in een goede uitgangspositie in deze markt, die een toenemende trend naar concentratie vertoont. Per april 2022 is OK Oliecentrale B.V. KIWA gecertificeerd voor het installeren en onder houden van bovengrondse tankinstallaties voor PGS klasse 3 en 4 en producten PGS 30. Daarnaast zijn we KIWA gecertificeerd voor controle, onderhouden en keuren van stalen niet-stationaire opslag- en aflever installaties voor bovengrondse druk loze opslag van vloeistoffen. Hiermee kunnen we nog beter inspelen op de wens van de klant ten aanzien van de afleverinstallatie. Voor de mobiele brandstoftanks die vallen onder eigendom van OK Oliecentrale B.V. hebben we het onderhouden en keuren nu in eigen beheer.

37

Financiële risico onder kenning, risicobereidheid en -beheersing Bij het uitvoeren van zijn bedrijfsactivi teiten loopt Catom verschillende soorten operationele en niet-operationele finan ciële risico’s. De risicobereidheid is beperkt, waarbij mitigerende maatregelen zijn opgesteld. De risicobereidheid wordt periodiek door directie en management beoordeeld en indien nodig bijgesteld, actuele indicatoren spelen hierbij een belangrijke rol. In dit gedeelte worden de belangrijkste daarvan beschreven. De kans is bepaald op een schaal van zeer onwaar schijnlijk, waarschijnlijk, mogelijk, kansrijk en zeer kansrijk. De impact is bepaald op een schaal van minimaal, matig, ernstig, groot en zeer groot. Krediet risico’s Tot de voornaamste risico’s behoort het betaalrisico door afnemers. De hoogte van dit risico wordt in grote mate bepaald door de prijzen van de motorbrandstoffen en de

Retail De Retail activiteit heeft ook in 2022 weer een grote ontwikkeling doorgemaakt. De uitbreiding van het aantal OK stations zette verder door, dankzij onder andere de acquisitie van een aantal tankstations en de verbouwing en re-branding van een aantal eerder geacquireerde stations. In het verlengde hiervan wordt succesvol gebouwd aan een interne organisatie om deze steeds maar groeiende Retail operatie vanuit het hoofdkantoor aan te sturen. Per saldo steeg het volume motorbrandstoffen in retail met 31,8%. De shopverkopen zijn gestegen met 14%. Onderzoek Gedurende het boekjaar is er geen sprake geweest van werkzaamheden op het gebied van onderzoek en ontwikkeling, welke geleid hebben tot activering.

38

bijbehorende indirecte belastingen en accijnzen, in combinatie met de gehan teerde betalingstermijnen. Door middel van een stringent debiteurenbeleid wordt dit risico zoveel mogelijk gemitigeerd. De kans dat een krediet risico zich voordoet is zeer kansrijk. Het effect op de resultaten- en of financiële positie is matig. Liquiditeits- en financieringsrisico’s Het financieringsbeleid van Catom is gericht op het behouden van een solide financiële positie. Solide balansverhoudingen en een ruim voldoende kredietfaciliteit zorgen voor ruime capaciteit voor het opvangen van liquiditeitsrisico’s en het doorlopend creëren van voldoende kredietruimte. De kans dat liquiditeits- en financieringsrisico’s zich voordoen is onwaarschijnlijk. Het effect op de resultaten- en of financiële positie is zeer groot. Valutarisico’s De functionele valuta van Catom is de Euro. In de wholesale afdeling gebeurt een deel van de aankoop van motorbrandstoffen in

een andere functionele valuta, te weten de US dollar. Wisselkoersrisico’s die samen hangen met deze dollar aankopen worden niet afgedekt, enerzijds omdat de exposure beperkt is in absolute bedragen en slechts over korte periodes (dagen) bestaat, ander zijds omdat de invloed van wisselkoers schommelingen op onze concurrentie positie in de markt beperkt is. De kans dat valutarisico’s zich voordoen is zeer kansrijk. Het effect op de resultaten- en of financiële positie is matig. Brandstofprijzenrisico’s, renterisco’s, derivaten De afgelopen jaren hebben grote fluctua ties gezien in de brandstofprijzen. Catom volgt de markt en ons businessmodel heeft aangetoond robuust te zijn voor deze schommelingen. Slechts in zeer beperkte mate wordt gebruik gemaakt van financiële instrumenten – termijncontracten – om in te dekken voor verliezen op de voorraden, die op zich weer zeer beperkt zijn ten opzichte van de totale omzet. De kans dat brandstofprijsrisico’s zich voordoen is zeer

39

kansrijk. Het effect op de resultaten- en of financiële positie is groot.

voor de beheersing van risico’s op dit gebied is de interne cultuur, waarbinnen sprake is van een permanente aandacht van directie en management voor veiligheid en kwali teit, en een grote mate van transparantie met betrekking tot het tijdig signaleren, evalueren en rapporteren van risico’s. De risico’s op deze gebieden worden verder gemitigeerd door interne risicobeheer- en controlesystemen, die zijn toegesneden op de dagelijkse werkomgeving waarin Catom opereert en die in belangrijke mate worden ondersteund door een uitgebreid stelsel van voorschriften, procedures en systemen op het gebied van kwaliteitszorg, vastge legd volgens het eigen HSE-kwaliteits handboek, en volgens ISO 14001 en VCA* normen. Deze beide laatste worden regel matig ge-audit door externe specialisten. In 2015 is, samen met een externe partij, een inventarisatie uitgevoerd om zeker te stellen dat Catom in het bezit is van alle benodigde vergunningen, in compliance is met al deze vergunningen en voldoet aan

Het door Catom gelopen renterisico betreft het risico dat toekomstige uitgaande rentekasstromen zullen toenemen door veranderingen in de marktrente van rentedragende leningen met een variabele rente. Het risicobeleid met betrekking tot renterisico’s is erop gericht om de effecten van de renteschommelingen op het resul taat te beperken. Deze rentelasten behelzen uitsluitend de Euribor component van de financieringslasten en maakt Catom gebruik van rentederivaten. De kans dat rente risico’s zich voordoen is kansrijk. Het effect op de resultaten- en of financiële positie is groot. Overige risico’s, naleving wet- en regelgeving, veiligheid Als speler in de downstream oliemarkt is Catom zich bewust van het grote belang om te allen tijde te voldoen aan wet- en regelgeving en zorg te dragen voor een veilige operatie. Een belangrijk fundament

40

Detail van Eenzaamheid op zoek naar verbinding uit de serie Measuring my life

41

Risico’s ten aanzien van de financiële verslaggeving

alle wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid en milieu. Hierbij is tevens een tool ontwikkeld met daarin alle wet- en regelgeving die voor onze organisatie relevant is. Met deze tool wordt bewaakt dat wij geïnformeerd worden bij verander ende wetgeving om, indien dit noodzakelijk is, tijdig de noodzakelijke maatregelen te kunnen treffen om aan de wet en regel geving te blijven voldoen. Wanneer er in de organisatie wijzigingen plaatsvinden in de locaties c.q. activiteiten, dan wordt er samen met de externe partij gekeken of de inventarisatie nog volledig is en waar nodig wordt dit aangepast. Catom heeft een breed pakket van verze keringen afgesloten tegen risico’s die betrekking hebben op schade aan haar eigendommen en eigendommen van derden en op mogelijke andere aansprakelijkheden jegens derden. De verzekeringsportefeuille wordt gemonitord in samenwerking met een gespecialiseerde organisatie, en waar nodig met specialisten op de verschillende verzekeringsgebieden. Schade aan eigendommen en aan sprakelijkheid jegens derden

De financiële rapportage van Catom is op- gezet binnen een kader van budgettering, verslaggeving en prognoses. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen rapportages voor intern en extern gebruik. De externe verslaggeving op groepsniveau bestaat uit een bestuursverslag, inclusief een door de externe accountant gecontroleerde jaarreke ning. De interne financiële verslaggeving bestaat uit uitgebreide geconsolideerde dag, week, maand- en kwartaalrapportages, waarin actuele ontwikkelingen worden vergeleken met de (cumulatieve) budgetten en resultaten uit voorgaande jaren. Op het niveau van de hoofdactiviteiten worden financiële en operationele resultaten geanalyseerd en toegelicht, en waar nodig tot in detail uitgezocht. De kwaliteit van de financiële rapportagesystemen wordt regelmatig beoordeeld in het kader van de werkzaamheden van de externe accountant. De door de externe accountant in het kader van de jaarrekeningcontrole geconstateerde bevindingen inzake de kwaliteit van de financiële rapportagesystemen worden gecommuniceerd.

42

Het bovenstaande omvat een overzicht van wat we thans beschouwen als de voor ons belangrijkste risico’s. Dit overzicht is niet uitputtend. Er kunnen andere risico’s zijn die we thans niet als significant beschouwen, maar die zich wel als zodanig kunnen manifesteren.

Eventuele afname van het aantal mede werkers kan volledig worden gerealiseerd door natuurlijk verloop. Het is echter zeer aannemelijk dat deze eventuele daling ruimschoots kan worden gecompenseerd door verdere groei, onder andere door overnames, en met name door een verdere uitbreiding van het aantal in eigen beheer geëxploiteerde tankstations. • 10 management en staf • 296 verkoop -en financiële medewerkers • 76 logistieke medewerkers Het percentage vrouwen in het totale personeelbestand is gedaald van 52% naar 48%. De statutaire directie bestaat ultimo 2022 uit 1 persoon, (2021 2 personen) en de verdeling tussen man en vrouw is resp. 1 en 0. De Catom directie bestaat ultimo 2022 uit 4 personen (2021 3 personen) en de verdeling tussen man en vrouw is resp. 3 en 1. Het beleid tot evenredige verdeling De verdeling van het personeel naar activiteit is als volgt:

Personeel en organisatie

Het gemiddelde aantal medewerkers in FTE steeg gedurende het verslagjaar van 338 naar 382. De stijging was met name het gevolg van het overnemen van tankstations en de overname van Slurink Holding. De gemiddelde omzet per medewerker is door de sterke prijsstijging van motorbrand stoffen in 2022 sterk gestegen met 25%. Alle medewerkers zijn in dienst van de Nederlandse vennootschappen. Catom heeft geen medewerkers in het buitenland. De verwachting is dat bij autonome groei het personeelsbestand nog licht zou kunnen afnemen door efficiencymaatregelen en investeringen in nieuwe technologieën.

43

van mannen en vrouwen in de directie en staf functies maakt geen ander onderscheid dan blijk geven van geschiktheid tot het uitoefenen van de beoogde functie. De directie van Catom heeft grote waarde ring voor de inzet en toewijding van het personeel. Dankzij hun inzet kan invulling worden gegeven aan de ambitie van het bedrijf om elk jaar beter te worden, zowel in de pres taties naar de klant als in de resultaten. In 2022 werd opnieuw volgens plan geïn vesteerd in training en opleiding van medewerkers. De focus lag op technische en commerciële opleidingen. Ook is er voortdurend aan dacht voor training van medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de audits die zowel intern als extern worden uitgevoerd op het gebied van veiligheid en milieu. Automatisering en opleiding

In 2022 is geïnvesteerd in Retail specifieke software oplossingen en wordt er continue gewerkt aan procesoptimalisatie in het ERP systeem. De verdere ontwikkeling en gebruik van de Business Intelligence Tooling heeft geleid tot een aantal rapporten met belangrijke stuurinformatie.

Veiligheid en milieu

Veiligheid van mensen en hun omgeving is een eerste prioriteit bij alle activiteiten van Catom. Catom hecht grote waarde aan het zorgvuldig naleven van alle voorschriften op het gebied van veiligheid, milieu en kwaliteit. Catom heeft hiervoor een eigen milieu- en veiligheidsbeleid. Uiteraard voldoet Catom aan de wettelijke bijmengverplichtingen met betrekking tot biobrandstoffen; in 2022 een percentage van 17,90% (2021: 17,50%). Catom streeft ernaar hiervoor uitsluitend tweede generatie (‘dubbeltellende’) biobrandstoffen te gebruiken en loopt daarmee vooruit op de wettelijke vereisten.

44

Detail van Eenzaamheid op zoek naar verbinding uit de serie Measuring my life

45

De Catom groep heeft in het verslagjaar opnieuw stappen gezet in het reduceren van het energieverbruik en de daarmee gepaard gaande uitstoot. De focus op ritplanning en stortgrootte motorbrandstoffen is voortgezet, mede door meer inzet van op afstand uitleesbare inhoud meetsystemen. Het vervoerde volume is in 2022 gestegen met 2,7% en de gemiddelde stortgrootte is gestegen met 3,9% (inclusief volume uitbesteed aan derden). In 2022 heeft een verdere analyse plaats gevonden van het wagenpark met een investeringsplan als resultaat en wordt voortgezet in 2023. De eerder gerealiseerde brandstofbesparing van 3,6% per gereden kilometer hebben we net als in 2021 ook in 2022 weten vast te houden. Door de groei binnen OK retail wordt er in dit onderdeel veel verbouwd en soms ook gebouwd. Hier wordt altijd gekeken naar de milieu impact die dit heeft. Dit gebeurt

al bij het ontwerpen, waar we bijvoorbeeld voor het verwarmen van een shop meestal over gaan van gas naar elektrische verwar ming via de airconditioning. Ook wordt alle verlichting vervangen door LED en kijken we kritisch naar de koelinstallaties om deze te vernieuwen met betere koelmiddelen. Uiteraard wordt ook vaak de apparatuur zoals ovens vervangen voor nieuwe zuinigere versies. Een voorbeeld waar deze uitgangspunten bij elkaar komen is het in 2016 gebouwde tankstation Middelburg, dat energie neutraal is ontworpen en opgeleverd en waar tevens een laadinstalla tie voor elektrische auto’s is geplaatst. Ook op het voorterrein van het tankstation is aandacht voor duurzaamheid met bijvoor beeld zuinige luifelverlichting en zuinigere pompen. Het productaanbod speelt een belangrijke rol door op veel plaatsen AD-Blue beschikbaar te maken en het kunnen leveren van een moderne diesel, de OK Xdrive pure CO2 neutraal.

Voor klanten die een bewust beleid willen voeren op het gebied van milieubelasting

46

van brandstoffen heeft Catom GTL (Gas To Liquid) ter beschikking gesteld. GTL is een geavanceerde dieselvariant die leidt tot minder geur, minder geluidsoverlast en minder uitstoot van fijnstoffen. Omdat GTL vrij is van zwavel en aromaten en een hoog octaangehalte heeft, vindt er een schonere verbranding plaats. Catom heeft hiermee een unieke propositie. Daarnaast groeit de vraag naar HVO brandstof door onze klanten. HVO brandstof is fossielvrij, bio- logisch afbreekbaar, verlaagt de fijnstof en heeft een zwaveluitstoot van bijna 0 gr/km. HVO is in diverse mengverhoudingen met diesel te verkrijgen. Met 100% HVO brandstof kan tot wel 89% CO2 worden bespaard in de gehele keten. Beide produc ten zijn met name interessant voor grote gemeenten die streven naar een betere luchtkwaliteit in de binnenstad. ISO14001 norm 2015 (milieumanagement systeem) en VCA*: in augustus 2021 hebben wij de her-certificering ISO 14001 en VCA* tegen de nieuwe norm (2017) succesvol doorlopen en beschikken dus over nieuwe

certificaten VCA* en ISO 14001: 2015 op naam van OK Oliecentrale B.V. Alle vereiste interne audits en inspecties hebben in 2022 plaatsgevonden, alsmede de externe audits BRZO+, WABO en ISCC (voor opslag, trans port en bijmengen van biobrandstoffen). De door ons uitgevoerde RI&E is in mei 2021 goed gekeurd door een daarvoor gecertificeerd extern bedrijf. In juni 2022 hebben wij het EED (Europese Energie Efficiency Richtlijn) eindrapport ontvangen wat door een daarvoor gecertificeerd bedrijf is uitgevoerd met de belangrijkste conclusie dat concern breed kan gesteld worden dat panden goed geïsoleerd zijn, dat de meeste erkende maatregelen zijn genomen, en daar waar deze niet genomen zijn dit op korte termijn hersteld zal worden. In 2022 heeft er 1 milieu-incident plaatsge vonden en 1 incident met verwonding op een totaal aan leveringen van 104.068. (96.895 met eigen trucks).

47

Vooruitzichten

Catom verwacht in 2023 een omzetgroei en een verbeterd bedrijfsresultaat.

Catom verwacht dat de consolidatie in het downstream segment van de oliemarkt zich in de komende jaren zal voortzetten en versnellen. Catom wil onverminderd haar kansen benutten in die consolidatieslag. De directie blijft streven naar marktleider schap in alle segmenten waarin de onder neming actief is. Gezien de consolidatie bewegingen in de markt behoren acquisities ook in 2023 tot de mogelijkheden om die ambitie te realiseren. In dit verband zullen ook in 2023 weer stappen gezet gaan worden op het gebied van verder vereen voudigen en automatiseren van de operatie, waarbij onder andere projecten op het gebied van planning, IT en administratie zullen worden opgepakt. We investeren ook in het verder opzetten van de HR afdeling met een verdere professionali sering op HR processen zoals recruitment, HR regelingen en duurzame inzetbaarheid.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich na balansdatum tot het moment van ondertekenen van de jaar rekening 2022, geen andere significante gebeurtenissen in het bedrijf voor gedaan, die opgenomen of toegelicht zouden moeten worden in de jaarrekening.

Breda, 30 juni 2023

J.W.F. Westerhuis

48

5

Jaarrekening

31 december 2022

31 december 2021

GECONSOLIDEERDE BALANS

ACTIVA

VASTE ACTIVA

per 31 december 2022 (na voorstel resultaatbestemming)

Immateriële vaste activa (1)

Exploitatie rechten

1.804.850

2.153.607

Cliënten portefeuille

10.369.945

11.218.777

Goodwill

163.978

294.582

12.338.773

13.666.966

Materiële vaste activa (2)

Bedrijfsgebouwen -en terreinen

5.549.203

3.728.976

Depot installaties

15.245.861

890.660

Tankstations

52.639.592

50.164.800

Inventaris en installaties

2.407.487

2.283.009

Vervoermiddelen

35.471.110

6.128.709

111.313.253

63.196.154

Financiële vaste activa (3)

10.937.798

1.016.189

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden (4)

Gereed product en handelsgoederen

36.168.068

28.628.136

36.168.068

28.628.136

Vorderingen (5)

Handelsdebiteuren

61.440.192

54.231.137

Belastingen en premies sociale verzekeringen

300.911

479.169

Overige vorderingen

11.653.998

3.722.025

73.395.101

58.432.331

Liquide middelen (6)

216.920

24.452.774

244.369.913

189.392.550

50

Made with FlippingBook flipbook maker