Catom Jaarverslag 2020 NL

Jaarverslag Catom B.V.

Catom B.V.

JAARVERSLAG 2020

Catom B.V.

JAARVERSLAG 2020

INHOUD

1. Profiel

6

2. Missie en visie

12 20 30 49

3. Strategie

4. Bestuursverslag 5. Jaarrekening

Geconsolideerde balans per 31 december 2020 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2020 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2020

50 52 54 56 82 82 84 85

Toelichting op de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening

Enkelvoudige jaarrekening Balans per 31 december 2020 Winst-en-verliesrekening over 2020

Toelichting op de balans en winst-en-verliesrekening 6. Overige gegevens en Controleverklaring van

94

onafhankelijke accountant Colofon

103

Catom B.V.

2006

2007

2008

2010

2013

2014

2009

2011

2012

Aankoop op veiling van twee benzinestations; een Shell station aan de A27 en een Esso station aan de N31.

Spectaculaire groei in wholesale.

Overname van Oliecentrale Nederland, distributeur van Shell smeermiddelen en brandstoffen voor de zakelijk markt.

Catom wint Gouden Gazelle

Overname van 33 benzinestations van Kuwait Petroleum Nederland B.V. met een gezamenlijke omzet van bijna 100 miljoen euro.

Nieuwe look en feel bij OK stations. Acquisitie 3 benzinestations van Kuwait Petroleum. Alle trucks worden in eigen beheer genomen.

voor Noord-Brabant in de categorie grote bedrijven (omzet > 30 miljoen euro).

3

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Verwerving van vier nieuwe tankstation- locaties waarvan drie

Overname Tamoil Direct landhandel, Van Scherpenzeel landhandel, 7 tankstations.

Overname 2 resellers, 3 tankstations binnenland, 1 tank- station buitenland.

Overname 2 bunker leveranciers, 2 resellers, 8 tankstations binnenland.

Overname 1 bunker smeerolie leverancier, 2 resellers, 8 tankstations binnenland.

Overname 1 reseller, 11 tankstations binnenland. Project aanscherping design en bouwprocessen bemande en onbemande OK tankstations, OK Café.

nieuwbouw. Overname Stacey Olieproducten B.V.

4

1

Profiel van de onderneming

Catom is een snel groeiende onderneming in handel, distributie en verkoop van

brandstoffen en smeermiddelen. Het bedrijf richt zich op drie hoofdactiviteiten in het

downstream segment van de oliemarkt: groothandel (wholesale), verkoop aan de

eindgebruiker in de zakelijke markt (reselling) en exploitatie van benzinestations met

shop (retail). Groothandel en reselling vormen het grootste deel van de omzet. In reselling

is Catom marktleider in Nederland en de ambitie is om deze situatie ook in de andere

twee hoofdactiviteiten te bereiken.

7

omzet (m euro)

Ebitda (keuro)

Catom PDM is de handelsnaam waaronder alle groothandelsactiviteiten plaatsvinden. De reselling vindt plaats in OK Oliecentrale – over land – en OK Marine – over het water – en richt zich op verkoop- en distributie van olie- en smeermiddelen in de business-to-business markt. Benzinestations worden geëxploiteerd onder de merknaam OK en gekenmerkt door een modern strak design. Voor de shops bij benzinestations is een ver­ nieuwende en zeer succesvolle eigen retail formule ontwikkeld onder de merknaam ShopPoint.

8

9

net profit (keuro)

personeel

Catom werd opgericht in 1998 door twee ondernemers met grote ervaring in de olie-industrie. Sinds de oprichting is het bedrijf continue – soms explosief – gegroeid door zowel overnames als autonome groei. In 2020 bedroeg de omzet 776 miljoen euro, een daling ten opzichte van 2019, ten gevolge van significant lagere product­ prijzen en in mindere mate de gevolgen van de Covid-19 maatregelen. Catom heeft zijn hoofdkantoor in Breda, en vier regionale verkoopkantoren in Staphorst, Arnhem, Tholen en Lelystad. In totaal heeft de onderneming ultimo boekjaar 391 medewerkers, omgerekend 275 medewerkers in FTE.

10

2

Missie en Visie

Missie

Visie

Catom wil de voorkeur van klanten ver- werven door scherpe prijzen en een hoog serviceniveau. Met een klantgerichte en een efficiënte organisatie wil Catom een leidende rol spelen in het downstream segment van de Nederlandse oliemarkt.

Catom gelooft in de kracht van klantoriën­ tatie. Zowel de eigen organisatie als de handelsondernemingen en benzinestations zijn gericht op hoge servicebeleving bij de klant en scherpe prijzen. Bij alle verkoop­ momenten is die specifieke klantcultuur van Catom herkenbaar. Catom onder­ scheidt zich daarmee van de traditionele aanbieders. Catom wil zich als bedrijf voortdurend blijven ontwikkelen en daarmee het markt­ leiderschap verwerven in de segmenten waarin de onderneming actief is. Deze ambitie wil zij realiseren door autonome groei in combinatie met acquisities. Catom wil kansen benutten die enerzijds ontstaan doordat de grote oliebedrijven onderdelen willen afstoten, en anderzijds doordat

13

kleinere (familie)bedrijven, zowel olie­ handelaren als eigenaren van kleinere ketens benzinestations, hun bedrijf willen verkopen. Met name in dat laatste segment heeft Catom de laatste jaren het aantal bewe­ gingen en daarmee kansen zien toenemen. Door haar omvang en de professionele wijze waarop de overnames worden geïmplementeerd en waar mogelijk snel geïntegreerd, met respect voor alle stake­ holders van het overgenomen bedrijf, is Catom een betrouwbare gesprekspartner en een aantrekkelijke partij voor bedrijven die zo’n stap overwegen. De expansie zal primair gericht blijven op de Nederlandse markt. Er zijn voldoende kansen.

Catom heeft bewezen een explosieve groei te kunnen managen. Om verdere expansie professioneel aan te sturen investeert Catom in haar management en haar personeels- en informatiesystemen. De organisatie van Catom is compact en doelgericht met een sterke focus op kosten­ beheersing. Medewerkers worden gesti­ muleerd door grote mate van verantwoor­ delijkheid en kansen tot persoonlijke ontwikkeling en groei. De kernwaarden van Catom en haar mede­ werkers zijn toewijding, ambitie, flexibiliteit, innovatie en ownership. De organisatie is leergierig en heeft de wil om elk jaar beter te worden in zowel prestaties naar de klant als in resultaten. Veiligheid van mensen en omgeving is een eerste prioriteit bij alle handelingen.

15

Detail en herhaling

De operatie van Catom kent veel terug­ kerende processen, herhalingen van opeen­ volgende handelingen, dag in, dag uit. Catom heeft veel oog voor het detail van deze dagelijkse operatie, en ziet iedere herhaling als een kans om de processen te verbeteren. Het bedrijf verwerkt jaarlijks tweehonderd­ duizend orders, welke vervolgens binnen 24 uur geleverd en gefactureerd worden. Daarnaast vinden er jaarlijks vijf miljoen kassa transacties plaats op haar benzine­ stations. Aandacht geven aan de details van deze dagelijkse operatie is daarom een vereiste. Door ieder element in deze keten van handelingen voortdurend, bij iedere her- haling, te bekijken en te analyseren, en vervolgens op zoek te gaan naar verbete­ ringen, wordt er gestreefd naar een perfect totaalbeeld. Catom heeft de intentie om deze perfectie te bereiken en de weg ernaartoe is een creatief proces, dag in dag uit. De medewerkers worden daarom aangemoedigd om ook als zodanig naar het arbeidsproces te kijken. Dit creatieve proces is in zekere zin ver­ gelijkbaar met het werk van een beeldend kunstenaar. Ook die heeft liefde voor detail, en streeft naar perfectie, vaak vanuit de

herhaling, bijvoorbeeld vanuit de seizoenen, vanuit het dagritme, of binnen een bepaalde stijlperiode. In de aankleding van Catom’s recente jaarverslagen staan werk en inspiratiebron­ nen van de kunstenaar Marc Mulders centraal, als voorbeeld voor het streven naar perfectie. Vorig jaar lag de focus daarbij op zijn werken van glas. Glas is transparant, breekt het licht, en kan dingen in een ander pers- pectief tonen. Het anders kunnen kijken naar de werkelijkheid is de basis voor creativiteit en innovatie, en verhoogt het probleem oplossend vermogen. Een trans- parante bedrijfsvoering werkt daarnaast bindend, en is een voorwaarde om succesvol te zijn als geheel. Aquarelleren als kunstvorm vraagt zowel technische beheersing als veel gevoel van de kunstenaar, het moet in één keer goed op papier komen. De linker- en de rechter­ hersenhelft moeten hierbij als het ware perfect samenwerken. Naar deze vorm van samenwerking zou iedere onderneming moeten streven bij haar voortdurende probleemoplossende processen. Dit jaar staan aquarellen van Marc Mulders centraal.

Marc Mulders, Ouroboros – 15 -11-20 , 2020, aquarel op papier, 65 x 50 cm

Links: Marc Mulders, Ouroboros – 19 -11-20 , 2020, aquarel op papier, 65 x 50 cm

17

3

Strategie

Strategie

De strategie van Catom richt zich op zowel autonome groei als groei door acquisities; de zogenoemde buy and build strategie. Catom voorziet substantiële verschuivingen in het downstream segment van de Neder­ landse oliemarkt. Grote oliemaatschappijen zoals Shell, Exxon, Total en BP, de zoge­ naamde ‘majors’, richten zich meer en meer op de upstream activiteiten (de exploratie en productie van olie) en zoeken naar mogelijkheden om de downstream activi­ teiten (marketing, distributie en verkoop) af te stoten. Tegelijkertijd worstelen kleinere spelers in de markt met hun toekomstscenario’s, onder ander omdat marges in dit deel van de markt onder druk staan, of door opvol- gingsproblematiek, en kiezen er steeds vaker voor hun handelsactiviteiten en benzinestations te koop of te huur aan te bieden. In die consolidatieslag speelt Catom een actieve rol. Catom is in een positie om die activiteiten over te nemen en om klanten te werven die als gevolg van de verschui­ vingen voor een nieuwe leverancier kiezen. Catom heeft vooral belangstelling voor handel-, verkoop- en distributie activiteiten en de benzinestations.

De herschikking van de downstream markt zal zich naar verwachting in de komende jaren in Nederland voltrekken. Catom ziet daarom in de komende jaren veel moge­ lijkheden voor verdere groei en kansen voor verdere overnames in de Nederlandse markt. Voor elk van de drie kernactiviteiten wordt een toegespitste strategie gevolgd die past bij de specifieke marktomstandigheden en kansen binnen dat segment. Bij de wholesale activiteiten zal de groei vooral autonoom zijn. Catom onderscheidt zich met scherpere prijzen en een hoger serviceniveau, waardoor nieuwe klanten kunnen worden toegevoegd. Door de groei in de afgelopen jaren hebben de wholesale activiteiten een zodanige omvang dat ook acquisities de groei kunnen versterken. Cruciaal bij acquisities is het hoge en onderscheidende niveau van service en kwaliteit te waarborgen om klanten van de overgenomen partij duurzaam te binden. In 2020 is een succesvol vervolg gegeven aan de initiatieven om de eigen voorraad­ Wholesale

21

Catom B.V.

Catom Distribution B.V.

OK Marine B.V.

OK Oliecentrale B.V.

Shoppoint B.V.

Dutchoil B.V.

Wholesale

Reselling

Retail

positie te vergroten en meer zelf de regie te nemen bij de logistiek van de brand­ stoffen. De verwachting is dat dit in de komende jaren verder wordt uitgebouwd. Opslagcapaciteit en het houden van een eigen voorraad biedt strategische onafhan­ kelijkheid, meer flexibiliteit, en daardoor een betere service en dienstverlening aan de klant en meer mogelijkheden om te optimaliseren op marge en rendement.

deze markt is een groot aantal kleinere bedrijven actief. De uitdaging is om hier- tussen interessante partijen te vinden die kijken naar samenwerkingsverbanden of bereid zijn om hun bedrijf aan Catom te verkopen. Het is de ambitie om de huidige marktpositie, met een marktaandeel van zo’n 20 procent gebaseerd op duizenden actieve klanten, met in totaal 354 miljoen liter brandstoffen en bijna 6 miljoen liter smeerolie, in de komende jaren verder uit te bouwen.

Reselling

Retail

De markt van de reselling activiteiten is een 100% verdringingsmarkt met als logisch gevolg dat de groei vooral door overnames zal worden gerealiseerd. Op

De groeistrategie voor de retail activiteiten is eveneens vooral gericht op acquisities.

22

Catom versterkt TOP-5 positie in de Nederlandse WHOLESALE markt, onder andere door

MEER EIGEN VOORRAAD, en een ONAFHANKELIJKER INKOOPPOSITIE.

MARKTLEIDERSCHAP in RESELLING verder uitgebouwd. Versnellen CONSOLIDATIESLAG in

reseller’s markt biedt KANSEN voor verdere groei.

Het volume in RETAIL DAALDE MET 3%. Aantal STATIONS +14.

Financiering

Na de succesvolle aanscherping van de van de bemande formules OK ShopPoint en OK Café en de onbemande formule OK Express is de organisatie klaar om deze formules verder uit te rollen. Ook in deze divisie spelen de ontwikke­ lingen zowel aan de boven- als aan de onderkant van de markt een rol. De majors gaan naar verwachting op den duur een groot deel van hun benzinestations ver- kopen, de kleinere spelers met één of een beperkt aantal stations, denken na over de continuïteit en overwegen hun station(s) te verkopen of te verhuren. In de afgelopen jaren is Catom voor beide kanten van de markt een serieuze partner gebleken.

De onderneming is zeer geïnteresseerd in overnames en kan die in de praktijk uit de eigen balanspositie en de aanwezige bancaire financiering realiseren.

23

Wholesale (groothandel)

Bijna de helft van de omzet van Catom wordt gerealiseerd door groothandel in benzine, diesel, gasolie en petroleum door dochteronderneming Catom Distribution onder de handelsnaam Catom PDM. Catom PDM koopt deze bulkproducten in op de open markt en verkoopt aan olie­ handelaren, benzinestations van kleine zelfstandige ketens en individuele benzine­ stationhouders in Nederland. Dagelijks worden op basis van marktontwikkelingen de verkoopprijzen vastgesteld en aan de klant gecommuniceerd. Klanten van Catom kunnen met een speciale pas naar behoefte producten laden bij vrijwel alle depots in Nederland. Ook belevert Catom via deze groothandel de eigen reselling activiteit en benzinestations. Catom onderscheidt zich van andere spelers in deze markt door grotere flexi­ biliteit en kosten efficiency. Door bundeling van brandstofvolumes worden scherpe

prijzen gerealiseerd voor klanten. Met ruim 190 afnemers en een volume van ruim 880 miljoen liter brandstof per jaar – inclusief de eigen reselling en retail volumes – hebben de groothandelsactiviteiten van Catom een marktaandeel van 5-10%. Catom PDM is sinds de oprichting in 1998 actief in deze markt en heeft de huidige marktpositie voor een groot deel door autonome groei bereikt. Catom heeft door middel van lange termijn contracten een inkooppositie op vrijwel alle depots in Nederland. De onderneming heeft daarnaast eigen voorraadlocaties; op een eigen depot in ’s-Hertogenbosch en op meerdere depots op andere locaties in het land wordt opslagcapaciteit gehuurd. De onderneming beschikt over een accijns­ vergunning, een voorwaarde om concur­ rerend deel te kunnen nemen aan de handel in deze commoditymarkt.

25

Catom is sinds 2004 eigenaar van het OK merk in Nederland. Het van oorsprong Zweedse merk is hier aanwezig vanaf het midden van de vorige eeuw. Van oudsher afkomstig uit de coöperaties (o.a. Cebeco) heeft OK een vertrouwde naam als leverancier van brand­ stoffen en smeermiddelen in het agrarische en aangrenzende segmenten. Dankzij de investeringen van Catom in state-of-the-art benzinestations is het merk de laatste jaren ook in de retail aan een revival bezig.

Reselling

de reselling markt op het land. Het bedrijf heeft regionale verkoopkantoren in Arnhem, Breda en Staphorst. De activiteiten over water worden uitgeoefend in een aparte dochteronderneming, OK Marine, vanuit kantoren in Lelystad en vanaf 1 januari 2019 Tholen. hebben een professionele en klantgerichte organisatie met 24/7 service. De verkoop­ staf heeft kennis van zaken en adviseert klanten over complexe vraagstukken op het gebied van logistiek over land en water, smeerschema’s, onderhoud en product­ eigenschappen. Door de overname van de activiteiten van Van Wifferen’s Oliehandel in het voorjaar van 2019 kunnen nu ook in eigen beheer diensten en producten worden geleverd op het gebied van tanks en installaties. OK Oliecentrale en OK Marine onderschei­ den zich door het serviceniveau. Beide

Management

Reselling is de verkoop van brandstoffen en smeermiddelen aan de groot-, midden- en kleingebruiker in de zakelijke markt. Met een marktaandeel van ruim 20% is Catom marktleider in dit segment. Tot en met 2017 concentreerden de reselling activiteiten zich vrijwel volledig op het land, met klantsegmenten als agrarische bedrijven, lokale en regionale overheden, nutsbedrijven, bouwondernemingen, garages en transportbedrijven. In de loop van 2018 heeft Catom door een tweetal overnames ook zijn intrede gedaan op het water, met onder andere klanten in de ‘natte’ aannemerij, de scheepvaart, en de cruisevaart. Dochteronderneming OK Oliecentrale is de grootste distributeur van Shell brandstof­ fen en smeermiddelen in Nederland en daarnaast ook onder het merk OK actief in

Jan Willem Westerhuis (1961) Oprichter en directeur van Catom, studeerde bedrijfskunde en begon zijn loopbaan bij Esso Benelux in Breda. In de twaalf jaar bij Esso doorliep hij 9 verschillende functies voornamelijk in de downstream activiteiten van Esso. In deze periode ontmoette hij Rik de Leeuw den Bouter, met wie hij in 1998 Catom oprichtte.

26

Met het groeien van de marktpositie is in 2019 een begin gemaakt met een gerichte campagne om meer naamsbekendheid voor het merk te realiseren. Het hoofdsponsor­ schap van de Bredase voetbalclub NAC, een sponsordeal voor een aantal autoraces in de Porsche Supercup en het verwerven van de url www.ok.nl zijn de meest in het oog springende acties om OK meer dynamisch te maken en meer zichtbaar, zowel off- als online.

Retail

Voor transport van brandstof en AdBlue in de reselling markt heeft OK Oliecentrale 62 vrachtwagens in gebruik, alle volledig in eigendom. Circa 19 vrachtwagens rijden onder de Shell kleuren, de rest onder het OK merk, of wit. OK Marine heeft een vijftal eigen schepen. Van zowel de OK als de Shell smeermid­ delen heeft Catom een eigen voorraad om adequaat en tijdig te kunnen leveren aan haar klanten. De opslag en de warehousing gebeuren deels in eigen beheer. Een deel van de opslag en warehousing, in samen­ hang met de distributie naar de eindklant, is uitbesteed aan een tweetal professionele dienstverleners (een voor verpakt, een voor bulkproducten). De regie van de gehele operatie ligt in handen van OK medewer­ kers, met een scherpe focus op klant­ tevredenheid (vandaag besteld, morgen in huis).

Management

OK benzinestations OK heeft een lange geschiedenis in Neder­ land. In de jaren 50 van de vorige eeuw werd het van oorsprong Zweedse merk in Nederland geïntroduceerd en is sinds 2004 eigendom van de Catom groep. Sinds 2006 is Catom bezig het merk OK in de markt van benzinestations weer op de kaart te zetten en sindsdien is het aantal stations ieder jaar gegroeid. Per eind 2020 vallen er landelijk 81 benzine­ stations onder de retail activiteiten. Van deze 81 vallen er 67 volledig onder de eigen exploitatie. 44 daarvan zijn bemand en voorzien van een moderne shop, de overige 23 zijn onbemande locaties. In de overnames zaten onder andere 2 tank­ stations van Trumpi BV en 2 tankstations van Schimmel BV, beide bekende namen in de tankstation branche, en deze over­

Rik de Leeuw den Bouter (1959) Oprichter en directeur van Catom, kwam in 1985 na afronding van zijn studie Civiel Ingenieur, in dienst bij Esso Benelux in Breda. Dankzij een aantal sterk verschillende functies in Esso’s job-rotation programma bouwde hij een brede kennis en ervaring op in de oliemarkt, zowel in downstream als upstream. In 1998 werd hij een van de oprichters van Catom.

27

names geven de kracht van het OK merk goed weer.

in Breda en een van Shell overgenomen Rijksweg locatie zijn voorzien van de nieuwe OK Café indeling en look, dit concept zal in 2021 nog verder uitgerold worden. De kernwaarden van ShopPoint, klant­ vriendelijkheid, rust, ruimte, hygiëne, sfeer en assortiment worden bij al deze activiteit goed bewaakt. Ook het in 2019 onbemande OK Express concept met wasboxen is een succes gebleken en in 2020 zijn er nog 3 gelijke locaties bij gebouwd die inmiddels ook allemaal in goede belangstelling van de consumenten staan. Het frisse uiterlijk, het contactloos betalen bij stofzuiger, wasboxen en aan de pomp zorgt voor een meer­ waarde die goed gewaardeerd wordt.

Ook in het jaar 2021 gaat het weer goed met de retail activiteiten. Op 4 en 5 januari worden er weer 2 stations toegevoegd in de gemeente Rotterdam, en de eerste hand­ tekeningen worden op korte termijn al weer onder andere retail projecten gezet. Naast de stations activiteiten gaat het ook goed met de tankpassen, door de groei van het netwerk is het aantal pasklanten fors toegenomen, begin 2021 worden de eerste stappen gezet naar een wederzijdse accep- tatie met een groot netwerk waardoor de dekking voor de OK tankkaart nog beter zal worden. ShopPoint In 2020 is het eerder gestarte OK Café concept verbeterd en verder uitgerold, onder andere een nieuw gebouwde shop

28

4

Bestuursverslag

Algemene informatie

Sinds de oprichting van het bedrijf in 1998 is er steeds sprake geweest van groei in de activiteiten en resultaten van Catom, zowel door overnames als autonoom. In het ver- slagjaar 2020 is de groei weliswaar gecon­ tinueerd in de omvang van de organisatie en de aantallen klanten en tankstations, maar door de economische gevolgen van de Covid-19 maatregelen is de omzet in liters en euro’s gedaald in alle drie de segmen­ ten, met uitzondering van de shopom­ zetten, waar juist een serieuze groei werd gerealiseerd. Ook in dit verslagjaar werd weer een aantal overnames gerealiseerd. Met de overname van een handelaar op het land werd business to business volume toegevoegd. Daarnaast werd ook wederom het netwerk van OK benzinestations verder uitgebouwd, met de verwerving en re-branding van een aantal locaties van derden en de nieuw­ bouw van een drietal moderne (voorlopig) onbemande stations.

Ook in 2020 heeft de internationale (ruwe) oliemarkt weer een volatiel karakter gekend. De lokale markten van finished products hebben weliswaar hun eigen dynamiek, maar worden hierdoor in de regel toch meegezogen. Het marktbeeld van de prijzen van onze belangrijkste producten was in de eerste maanden van het jaar sterk dalend, gevolgd door een minder heftige periode van gedeeltelijk herstel in de laatste maanden van het jaar. Over het hele jaar was er daardoor sprake van een daling, met als resultaat een negatief voorraadeffect. Ondanks dit negatieve voorraadeffect, blijkt een volatiele markt, in combinatie met de eveneens dynamische markt van biobrand­ stoffen, nog steeds een omgeving te zijn waar het business model van Catom prima in rendeert. Catom zit boven op de markt en kan alert reageren op kansen en bedrei­ gingen, die zich voordoen. Door nog meer in te zetten en te optimaliseren aan de

31

supply zijde van de brandstoffen, en door goed in te spelen op de periodes van dalen- de prijzen, zijn dit verslagjaar significant betere marges gerealiseerd dan in eerdere jaren. In 2020 werd opnieuw gewerkt aan profes- sionalisering van de IT omgeving en ver- betering van de efficiency. Het grootste project was een upgrade van het ERP systeem. Daarnaast is met een gespeciali­ seerde consultant een survey gedaan van de security van Catom’s IT omgeving, waarbij nog een aantal verbeterpunten is geïdentificeerd en geïmplementeerd. Ook het percentage PDF facturatie is opnieuw gestegen naar inmiddels 83%. Door het opnieuw verder uitbouwen van het retail-netwerk, en daarnaast het verder in eigen exploitatie nemen van een aantal benzinestations is het aantal personeels­ leden verder toegenomen. Per saldo steeg het aantal medewerkers van 266 FTE (2019)

naar 275 FTE (2020). Per einde 2020 waren 391 mensen werkzaam bij Catom. Daarnaast werd in het verslagjaar bij de overname van een tweetal stations een vijftigtal medewerkers toegevoegd via een payrolling constructie. Dezen zullen in 2021 tot de eigen organisatie toetreden. De strategie van Catom richt zich op verdere groei, zowel autonoom als door acquisities. Catom wil leiderschap verwerven in alle segmenten waarin de onderneming actief is. Catom is statutair gevestigd in Breda en houdt kantoor aan de Verlengde Poolseweg 32 te Breda. Alle groepsmaatschappijen zijn 100% eigendom van Catom. Er hebben zich geen wijzigingen voorgedaan in de eigendomsverhoudingen in het afgelopen boekjaar. Catom en haar groepsmaat­ schappijen zijn voornamelijk actief op de Nederlandse markt. Nagenoeg 100% van de omzet wordt in Nederland gerealiseerd.

32

34

Omzet en resultaat

Investeringen

De omzet in geld daalde in 2020 met 18,71% naar € 776 miljoen. Het volume motorbrandstoffen daalde met 7,2%. Het volume smeerolie daalde met 7,69%. Het bruto omzetresultaat (omzet minus inkoopwaarde van de omzet) daalde met 6,3%. Met deze omzet en marge is een EBITDA geboekt van € 13.079.349 en een groeps­ resultaat voor belasting van € 7.562.675. Het balanstotaal daalde naar € 128 miljoen. De solvabiliteit is uitgekomen op 12,3% (2019: 12,2%). De liquiditeitsratio is 62% (2019: 73%). De liquiditeit is mede geborgd middels de kredietfaciliteit. De financiële cijfers betreffen het boekjaar 2020, dat parallel loopt aan het kalender­ jaar.

De investeringen in immateriële en mate­ riële vaste activa gedurende 2020 bedroe­ gen € 18.186.238 (2019: € 8.548.880 ). Hiervan was € 12,8 miljoen (2019: € 5,4 miljoen) voor de overname en verbetering van tankstations. Verder werd geïnvesteerd in overnames, rijdend en varend materieel, soft- en hardware en overige installaties. In 2021 zal de onderneming naar verwach­ ting investeren in overnames, in varend en rijdend materieel, soft- en hardware en installaties. Naar het zich laat aanzien kunnen deze investeringen met de huidige financiering worden gedaan.

35

Financiering

Ontwikkelingen

Wholesale De kernactiviteit wholesale – Catom

De investeringen in 2020 zijn uit eigen middelen gefinancierd. De totale krediet­ faciliteit bedraagt € 50 miljoen. De kas­ stroom uit operationele activiteiten is gestegen van € 9.827.415 naar € 10.436.173, voorraad en werkkapitaal effecten samen met de investerings- en financieringsactiviteiten leiden tot een verlaging met € 18,5 miljoen van de geldmiddelen. De financieringsstructuur is medio maart 2021 gewijzigd, de aanpassing en uitbrei­ ding van de bestaande overeenkomst is bereikt met de bestaande en een tweede ook Nederlandse bankinstelling. De over­ eenkomst geeft een ruimere krediet­ mogelijkheid tegen voor de onderneming gunstige voorwaarden.

Distribution B.V., handelsnaam Catom PDM – speelt zich af in een dynamische markt met een grote prijsvolatiliteit. De prijzen op de internationale markt fluctueren sterk per dag en steeds meer ook gedurende de dag. Catom gaat mee in deze ontwikkeling door meerdere malen per dag de prijzen te variëren. Het inkoopgedrag van klanten wordt sterk door prijs gedreven. Catom speelt hier kort op de bal op in. Door het versterken van haar supply proces, en daarmee ook haar mogelijkheden om biobrandstoffen bij te mengen, is Catom erin geslaagd haar concurrentiepositie in deze markt te verbeteren. In het verslagjaar heeft dit geleid tot een positief effect op de marges, in combinatie met een daling in het volume in dit wholesale segment, het grootste segment van Catom, met 9%.

36

Retail De Retail activiteit heeft ook in 2020 weer een grote ontwikkeling doorgemaakt. De uitbreiding van het aantal OK stations zette verder door, dankzij onder andere de acquisitie van een aantal benzinestations en de verbouwing en re-branding van een aantal eerder geacquireerde stations. In het verlengde hiervan wordt succesvol gebouwd aan een interne organisatie om deze steeds maar groeiende Retail operatie vanuit het hoofdkantoor aan te sturen. Per saldo daalde het volume motorbrandstoffen in retail met 3,01%. De shopverkopen zijn gestegen met 31%. Onderzoek Gedurende het boekjaar is er geen sprake geweest van werkzaamheden op het gebied van onderzoek en ontwikkeling, welke geleid hebben tot activering.

Catom behoort tot de vijf grootste spelers in de Nederlandse wholesale markt en ziet kansen voor verdere groei in dit segment. Naar verwachting zullen de grote olie­ maatschappijen, de zogenaamde majors, op termijn deze markt verlaten om zich meer te richten op de upstream activiteiten. Reselling In de reselling divisie – de wederverkoop van brandstoffen en smeermiddelen door OK Oliecentrale B.V. en OK Marine B.V. – daalde het volume motorbrandstoffen 6,3%. Het volume smeerolie daalde met 7,69%. In een licht dalende markt wist Catom zijn marktleiderschap in reselling te versterken.

Gedurende het boekjaar heeft Catom een oliehandelaar overgenomen.

Daarmee en met een efficiënte en zeer veiligheidsbewuste operatie blijft Catom in een goede uitgangspositie in deze markt, die een toenemende trend naar concen­ tratie vertoont.

37

38

Financiële risico onder- kenning, risicobereidheid en -beheersing Bij het uitvoeren van zijn bedrijfsactivi­ teiten loopt Catom verschillende soorten operationele en niet-operationele finan­ ciële risico’s. De risicobereidheid is beperkt, waarbij mitigerende maatregelen zijn opgesteld. De risicobereidheid wordt periodiek door directie en management beoordeeld en indien nodig bijgesteld, actuele indicatoren spelen hierbij een belangrijke rol. In dit gedeelte worden de belangrijkste daarvan beschreven. Krediet risico’s Tot de voornaamste risico’s behoort het betaalrisico door afnemers. De hoogte van dit risico wordt in grote mate bepaald door de prijzen van de motorbrandstoffen en de bijbehorende indirecte belastingen en accijnzen, in combinatie met de gehan­ teerde betalingstermijnen. Door middel van een stringent debiteurenbeleid wordt dit risico zoveel mogelijk gemitigeerd.

Liquiditeits- en financieringsrisico’s Het financieringsbeleid van Catom is gericht op het behouden van een solide financiële positie. Solide balansverhou­ dingen en een ruim voldoende krediet­ faciliteit zorgen voor ruime capaciteit voor het opvangen van liquiditeitsrisico’s en het doorlopend creëren van voldoende kredietruimte. Valutarisico’s De functionele valuta van Catom is de Euro. In de wholesale afdeling gebeurt een deel van de aankoop van motorbrand­ stoffen in een andere functionele valuta, te weten de US dollar. Wisselkoersrisico’s die samenhangen met deze dollar aan­ kopen worden niet afgedekt, enerzijds omdat de exposure beperkt is in absolute bedragen en slechts over korte periodes (dagen) bestaat, anderzijds omdat de invloed van wisselkoersschommelingen op onze concurrentiepositie in de markt beperkt is.

39

Brandstofprijzenrisico’s, renterisco’s, derivaten De afgelopen jaren hebben grote fluctua­ ties gezien in de brandstofprijzen. Catom volgt de markt en ons businessmodel heeft aangetoond robuust te zijn voor deze schommelingen. Slechts in zeer beperkte mate wordt gebruik gemaakt van financiële instrumenten – termijncontracten – om in te dekken voor verliezen op de voorraden, die op zich weer zeer beperkt zijn ten opzichte van de totale omzet. Overige risico’s, naleving wet- en regelgeving, veiligheid Als speler in de downstream oliemarkt is Catom zich bewust van het grote belang om te allen tijde te voldoen aan wet- en regelgeving en zorg te dragen voor een veilige operatie. Een belangrijk fundament voor de beheersing van risico’s op dit gebied is de interne cultuur, waarbinnen sprake is van een permanente aandacht van directie en management voor veilig­

heid en kwaliteit, en een grote mate van transparantie met betrekking tot het tijdig signaleren, evalueren en rapporteren van risico’s. De risico’s op deze gebieden worden verder gemitigeerd door interne risicobeheer- en controlesystemen, die zijn toegesneden op de dagelijkse werkomgeving waarin Catom opereert en die in belangrijke mate worden ondersteund door een uitgebreid stelsel van voorschriften, procedures en systemen op het gebied van kwaliteitszorg, vastge­ legd volgens het eigen HSE-kwaliteits­ handboek, en volgens ISO 14001 en VCA*

normen. Deze beide laatste worden regelmatig ge-audit door externe specialisten.

In 2015 is, samen met een externe partij, een inventarisatie uitgevoerd om zeker te stellen dat Catom in het bezit is van alle benodigde vergunningen, in compliance is met al deze vergunningen en voldoet aan

40

alle wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid en milieu. Hierbij is tevens een tool ontwikkeld met daarin alle wet- en regelgeving die voor onze organisatie relevant is. Met deze tool wordt bewaakt dat wij geïnformeerd worden bij verande­ rende wetgeving om, indien dit noodzake­ lijk is, tijdig de noodzakelijke maatregelen te kunnen treffen om aan de wet en regel- geving te blijven voldoen. Wanneer er in de organisatie wijzigingen plaatsvinden in de locaties c.q. activiteiten, dan wordt er samen met de externe partij gekeken of de inventarisatie nog volledig is en waar nodig wordt dit aangepast. Schade aan eigendommen en aan- sprakelijkheid jegens derden Catom heeft een breed pakket van verze­ keringen afgesloten tegen risico’s die betrekking hebben op schade aan haar eigendommen en eigendommen van derden en op mogelijke andere aansprake­ lijkheden jegens derden. De verzekerings­

portefeuille wordt gemonitord in samen­ werking met een gespecialiseerde organi- satie, en waar nodig met specialisten op de verschillende verzekeringsgebieden.

Risico’s ten aanzien van de financiële verslaggeving

De financiële rapportage van Catom is opgezet binnen een kader van budget­ tering, verslaggeving en prognoses. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen rapportages voor intern en extern gebruik. De externe verslaggeving op groepsniveau bestaat uit een jaarverslag, inclusief een door de externe accountant gecontro­ leerde jaarrekening. De interne financiële verslaggeving bestaat uit uitgebreide geconsolideerde dag, week, maand- en kwartaalrapportages, waarin actuele ontwikkelingen worden vergeleken met de (cumulatieve) budgetten en resultaten uit voorgaande jaren. Op het niveau van de hoofdactiviteiten worden financiële en operationele resultaten geanalyseerd en

41

toegelicht, en waar nodig tot in detail uit- gezocht. De kwaliteit van de financiële rapportagesystemen wordt regelmatig beoordeeld in het kader van de werkzaam­ heden van de externe accountant. De door de externe accountant in het kader van de jaarrekeningcontrole geconstateerde bevindingen inzake de kwaliteit van de financiële rapportagesystemen worden gecommuniceerd. Het bovenstaande omvat een overzicht van wat we thans beschouwen als de voor ons belangrijkste risico’s. Dit overzicht is niet uitputtend. Er kunnen andere risico’s zijn die we thans niet als significant beschou­ wen, maar die zich wel als zodanig kunnen manifesteren.

de exploitatie van tankstations die eerder door dealers werd gedaan van overname van handelsactiviteiten van oliehandelaren. De omzet per medewerker in dit retail- segment ligt veel lager dan bij de andere activiteiten, daarnaast is er sprake van een sterke prijsdaling van motorbrandstoffen; de gemiddelde omzet per medewerker is in 2020 dan ook gedaald met 21%. heeft geen medewerkers in het buitenland. De verwachting is dat bij autonome groei het personeelsbestand nog licht zou kunnen afnemen door efficiencymaatregelen en investeringen in nieuwe technologieën. Eventuele afname van het aantal mede­ werkers kan volledig worden gerealiseerd door natuurlijk verloop. Het is echter zeer aannemelijk dat deze eventuele daling ruimschoots kan worden gecompenseerd door verdere groei, onder andere door overnames, en met name door een verdere uitbreiding van het aantal in eigen beheer geëxploiteerde benzinestations. Alle medewerkers zijn in dienst van de Nederlandse vennootschappen. Catom

Personeel en organisatie

Het gemiddelde aantal medewerkers in FTE steeg gedurende het verslagjaar van 266 naar 275. De stijging was met name het gevolg van het overnemen van tank­ stations en het in eigen beheer nemen van

42

De verdeling van het personeel naar activiteit is als volgt:

De focus lag op technische en commerciële opleidingen. Ook is er voortdurend aan­ dacht voor training van medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de audits die zowel intern als extern worden uitgevoerd op het gebied van veiligheid en milieu. Gedurende 2020 is het ERP systeem naar de laatste en hoogste eisen opgewaardeerd en zijn de diverse bedrijven hiernaar over- gezet in gecontroleerde stappen. Ultimo 2020 zijn alle grote ondernemingen over gezet. Veiligheid van mensen en hun omgeving is een eerste prioriteit bij alle activiteiten van Catom. Catom hecht grote waarde aan het zorgvuldig naleven van alle voorschriften op het gebied van veiligheid, milieu en kwaliteit. Catom heeft hiervoor een eigen milieu- en veiligheidsbeleid. Uiteraard voldoet Catom aan de wettelijke bijmengverplichtingen met betrekking tot biobrandstoffen; in 2020 een percentage van 16,40% (2019: 12,50%). Catom streeft ernaar hiervoor uitsluitend tweede gene­ ratie (‘dubbeltellende’) biobrandstoffen te Veiligheid en milieu

• 6 management en staf • 196 verkoop -en financiële medewerkers • 73 logistieke medewerkers Het percentage vrouwen in het totale personeelbestand is gestegen van 45% naar 47%. Er is als gevolg van de beperkte numerieke omvang van de statutaire directie (2) nog geen beleid ontwikkeld om te komen tot een evenredige verdeling van mannen en vrouwen in de statutaire directie. De directie van Catom heeft grote waar­ dering voor de inzet en toewijding van het personeel. Dankzij hun inzet kan invulling worden gegeven aan de ambitie van het bedrijf om elk jaar beter te worden, zowel in de pres- taties naar de klant als in de resultaten.

Automatisering en opleiding

In 2020 werd opnieuw volgens plan geïn- vesteerd in training en opleiding van medewerkers.

44

gebruiken en loopt daarmee vooruit op de wettelijke vereisten.

Bij de investeringen op de benzinestations is een significante reductie gerealiseerd van het elektriciteitsverbruik door vervanging van traditionele TL-verlichting door veel energiezuiniger LED. Het in 2016 nieuw gebouwde tankstation Middelburg is energie neutraal ontworpen en opgeleverd. Ook op de kantoren zijn beperkte reducties gerealiseerd in het energieverbruik. Voor klanten die een bewust beleid willen voeren op het gebied van milieubelasting van brandstoffen heeft Catom GTL (Gas To Liquid) ter beschikking gesteld. GTL is een geavanceerde dieselvariant die leidt tot minder geur, minder geluidsoverlast en minder uitstoot van fijnstoffen. Omdat GTL vrij is van zwavel en aromaten en een hoog octaangehalte heeft, vindt er een schonere verbranding plaats. Dit innovatieve, door Shell ontwikkelde product, stelt Shell alleen beschikbaar aan een aantal van haar grote klanten, waaronder ook haar branded distributeurs (resellers). Catom heeft hier- mee een unieke propositie. Het product is met name interessant voor grote gemeen­ ten die streven naar een betere luchtkwali­ teit in de binnenstad. Daarnaast is HVO brandstof voor onze klanten geïntrodu­ ceerd. HVO brandstof is fossielvrij, biologisch afbreekbaar, verlaagt de fijnstof en heeft

De Catom groep heeft in het verslagjaar opnieuw stappen gezet in het reduceren van het energieverbruik en de daarmee gepaard gaande uitstoot. De focus op ritplanning en stortgrootte motorbrandstoffen is voortgezet, mede door meer inzet van op afstand uitleesbare inhoud meetsystemen. Door de Corona maatregelen is het verbruik van diverse grote afnemers lager, terwijl projecten in de weg- en waterbouw juist toegenomen zijn. Dit resulteert in een daling van het totaal vervoerde volume met 4,2%. De gemiddelde stortgrootte is hierdoor ook gedaald met 3,3%, maar ligt toch nog 2,6% hoger dan in 2018. In 2020 zijn alle 10 in bestelling staande Euro 6 trucks in gebruik genomen ter vervanging van Euro 3 trucks. Daarnaast zijn er nog 2 Euro 6 trucks toegevoegd aan de vloot, waarvan 1 voor brandstofdistri­ butie en 1 voor de distributie van AdBlue. De investeringen in 2019 en 2020 laten in 2020 al een brandstofbesparing zien van 3,6% per gereden kilometer t.o.v. 2018.

45

een zwaveluitstoot van bijna 0 gr/km. HVO is in diverse mengverhoudingen met diesel te verkrijgen. Met 100% HVO brandstof kan tot wel 89% CO2 worden bespaard in de gehele keten. Bij 1 in 2016 en 1 in 2018 verworven tankstations wordt CNG aangeboden. Op het nieuwe station in Middelburg is tevens een laadinstallatie voor elektrische auto’s geplaatst. ISO14001: 2004 (milieumanagement­ systeem) en VCA*: in juni 2018 hebben wij de her-certificering succesvol doorlopen met ISO 14001 tegen de nieuwe norm (2015) en beschikken dus over nieuwe certificaten VCA* en ISO 14001: 2015 op naam van OK Oliecentrale B.V. De voor­ bereidingen voor her-certificering in 2021 met VCA* tegen de nieuwe norm (2017) zijn reeds gestart. Alle vereiste interne audits en inspecties hebben in 2020 plaats- gevonden, alsmede de externe audits BRZO+, WABO en ISCC (voor opslag, trans- port en bijmengen van biobrandstoffen). De PMO is afgerond en het rapport met de daaruit voortvloeiende acties zijn gedeeld met de OR. De afronding van externe

toetsing van de nieuwe RI&E wordt ver- wacht in Q2 2021.

In 2020 heeft er 1 milieu-incident plaats­ gevonden en 2 incidenten met verwonding c.q. letsel tot gevolg op een totaal aan leveringen van 99.729.

Vooruitzichten

Catom verwacht dat de consolidatie in het downstream segment van de oliemarkt zich in de komende jaren zal voortzetten en versnellen, vooral nu de druk op de marges is toegenomen. Catom wil onverminderd haar kansen benutten in die consolidatie­ slag en verwacht dat de marges zich op termijn verder zullen herstellen als gevolg van de consolidatie. De directie blijft streven naar marktleider­ schap in alle segmenten waarin de onder­ neming actief is. Gezien de consolidatie­ bewegingen in de markt behoren acquisities ook in 2021 tot de mogelijkheden om die ambitie te realiseren. In dit verband zullen ook in 2021 weer stappen gezet gaan worden op het gebied van verder vereen­ voudigen en automatiseren van de operatie,

47

waarbij onder andere projecten op het gebied van planning en administratie zullen worden opgepakt. Catom verwacht in 2021 een omzetgroei en een vergelijkbaar bedrijfsresultaat / winstniveau.

activiteiten in alle drie de kernactiviteiten, groothandel, business-to-business en retail worden voortgezet. In de praktijk zijn de maatregelen van de overheid geïmplemen­ teerd en goed uitvoerbaar, waardoor Catom heeft laten zien en laat zien in deze situatie goed te kunnen opereren. Eventuele risico’s liggen in verdere ontwikkelingen op macro schaal, zowel op het gebied van de olie­ prijzen, als in de ontwikkeling van de economie als geheel op lange termijn, waardoor ook segmenten als de bouw en de transportsector een serieuze terugval zouden kunnen gaan vertonen, hetgeen zich tot op heden nog niet heeft voor gedaan. Voor Catom en dochteronder­ nemingen zou dit ook gevolgen kunnen hebben op de financiële resultaten, wat tot op heden niet het geval is. Hoewel de mate waarin dit zal gebeuren op dit moment uiteraard niet exact in te schatten is, ziet Catom het resultaat over het gehele jaar 2021 met vertrouwen tegemoet.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich na balansdatum tot het moment van ondertekenen van de jaar­ rekening 2020, geen andere significante gebeurtenissen in het bedrijf voor gedaan, die opgenomen of toegelicht zouden moeten worden in de jaarrekening. Wel werden in het eerste kwartaal alweer een aantal tankstations overgenomen. Begin 2020 is de verspreiding van het Covid-19 virus in het nieuws gekomen. Als gevolg hiervan zijn door de overheid vanaf medio maart 2020 beperkende maat­ regelen opgelegd. Catom behoort als leverancier van brandstoffen en smeer­ middelen tot de door de overheid geïdenti- ficeerde vitale sectoren. Hierdoor zullen de

Breda, 21 mei 2021

H.P. de Leeuw den Bouter J.W.F. Westerhuis

48

5

Jaarrekening

31 december 2020

31 december 2019

GECONSOLIDEERDE BALANS

ACTIVA

VASTE ACTIVA

per 31 december 2020 (na voorstel resultaatbestemming)

Immateriële vaste activa (1)

Kosten van ontwikkeling

0

13.645

Exploitatie rechten

2.539.365

3.010.737

Cliënten portefeuille

6.212.667

5.355.386

Goodwill

425.186

555.789

9.177.218

8.935.557

Materiële vaste activa (2)

Bedrijfsgebouwen -en terreinen

1.538.092

1.514.025

Depot installaties

849.697

698.401

Tankstations

38.985.820

29.574.221

Inventaris en installaties

2.243.913

1.543.885

Vervoermiddelen

5.986.882

4.364.344

49.604.404

37.694.876

Financiële vaste activa (3)

685.189

464.371

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden

Gereed product en handelsgoederen (4)

23.911.960

18.160.861

Gereed product en handelsgoederen in transit

0

1.411.067

23.911.960

19.571.928

Vorderingen (5)

Handelsdebiteuren

40.020.809

46.960.129

Belastingen en premies sociale verzekeringen

342.470

210.682

Overige vorderingen

4.518.571

3.984.320

44.881.850

51.155.131

Liquide middelen (6)

70.668

11.634.860

128.331.289

129.456.723

50

31 december 2020

31 december 2019

PASSIVA

Groepsvermogen (7)

15.805.446

15.854.948

Voorzieningen (8)

Latente belastingverplichting

1.015.426

1.004.547

Saneringen

52.963

9.659

Toegezegde jubileumuitkering

66.217

62.251

1.134.606

1.076.457

KORTLOPENDE SCHULDEN (9)

Schulden aan kredietinstellingen

6.889.841

0

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

11.182.568

17.364.615

Belastingen en premies sociale verzekeringen

65.038.216

78.886.553

Overige schulden en overlopende passiva

28.280.612

16.274.150

111.391.237

112.525.318

128.331.289

129.456.723

51

2020

2019

GECONSOLIDEERDE WINST-EN- VERLIESREKENING

Netto-omzet (11)

775.545.668

954.093.223

Inkoopwaarde van de omzet

730.852.486

906.372.748

Lonen en salarissen

11.178.231

10.238.340

over 2020

Sociale lasten

1.732.811

1.726.925

Pensioenlasten

1.174.722

1.019.936

Overige personeelskosten

1.826.315

1.497.254

Afschrijvingen en waardeverminderingen immateriële

4.948.640

4.339.020

en materiële vaste activa (14)

Overige bedrijfskosten (15)

15.704.754

13.903.744

Som van de bedrijfslasten

767.417.959

939.097.967

Bedrijfsresultaat

8.127.709

14.995.256

Financiële baten en lasten

-565.034

-309.830

Resultaat voor belastingen

7.562.675

14.685.426

Belastingen (19)

-2.215.173

-3.901.314

Resultaat deelnemingen (17)

3.000

4.772

Nettoresultaat na belastingen

5.350.502

10.788.884

52

2020

2019

GECONSOLIDEERDE KASSTROOM- OVERZICHT

KASSTROOM UIT OPERATIONELE

ACTIVITEITEN

Bedrijfsresultaat

8.127.709

14.995.256

over 2020

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen op materiële en immateriële

4.991.700

4.916.032

vaste activa (1,2)

Mutatie voorzieningen

69.028

6.080

5.060.728

4.922.112

Verandering in werkkapitaal:

Voorraden (4)

-4.340.031

-8.241.489

Vorderingen

6.273.281

5.523.255

Kortlopende schulden

-937.419

-4.902.812

995.831

-7.621.046

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

14.184.268

12.296.322

Betaalde interest

-565.034

-309.830

Betaalde winstbelasting

-4.040.955

-2.159.077

-4.605.989

-2.468.907

Kasstroom uit operationele activiteiten

9.578.279

9.827.415

KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN

Investeringen immateriële vaste activa

-1.380.151

-1.166.900

Investeringen materiële vaste activa

-15.851.193

-7.054.832

Investeringen in groepsmaatschappijen

0

0

Investeringen financiële vaste activa

-394.794

-173.486

Desinvesteringen materiële vaste activa

116.850

319.747

Ontvangen aflossingen financiële vaste activa

176.976

91.624

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-17.332.312

-7.983.847

54

Made with FlippingBook Online newsletter creator